Publications

Waterfront work likely to begin by October
DNA

Dated : 9th June 2012

zaNao #aaDI kInaarI vasaNaar navao Sahr
puZarI

Dated : 8th June 2012

zaNao #aaDI kInaarI vasaNaar navaIna Sahr
sakaL

Dated : 8th June 2012

zaNao SaojaarI ]BaarNaar navao zaNao

Dated : Dec 2006

Harvest rainwater, hit the roof!
Sunday Times of India

Dated : Dec 2006

Green Collars in Thane
The Times of India, Mumbai

Dated :11th June 2011

Don't Urbanize Me
Sunday Hindustan Times, Mumbai,

Dated :1st May 2011

Drawing lines on the city map
Hindustan Times, Mumbai,

Dated :9th March 2011

Green Rules to save greying Lonavla
Sunday Times of India, Mumbai,

Dated :23rd January 2011

rMkaLa lavakrca GaoNaar maaokLa Svaasa
sakaL

maansaunacyaa Qaara vaajavaNaar zaNyaacyaa inayaaojanaacaa baara

Sa^rlaaoT laok saazI ek kaoTI
laaoksa<aa

Dated :20th May 2006

maaqaorana vaacavaINyaasaazI Aaik-To@Tcaa puZakar
Mumbai Times - Thane special

Dated :20th February 2006

prIyaavarNa iva$Qd pOsaa saMGaYa- sau$
saamanaa

Dated :3rd August 2004

Unplanned development may put city lakes at risk
The Times of India, Mumbai

Dated :20th July 2004


Copyright © 2006-2013 GRASS ROOTS RESEARCH & CONSULTANCY | Terms of Use